polski / english
Kampus Akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu

Kampus Akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
Konkurs w 2007r.

Opis koncepcji zagospodarowania terenu.

1.  Założenia ogólne.
Uważa się za właściwe ukształtowanie zespołu-obiektów w formie jednorodnej, maksymalnie zwartej i czytelnej. Lokalizacja nowych obiektów powinna wyodrębniać zespół z otaczającej chaotycznej zabudowy. Budynek dydaktyczny został zlokalizowany po prawej stronie budynku administracyjnego w sposób umożliwiający prostą komunikację pomiędzy budynkami. Projektowane połączenie wyznacza plac wejściowy do budynku, który dla całego założenia ma decydujące znaczenie. Przestrzeń wejścia i placu akademickiego wraz z otaczającą zielenią ma stanowić oś i centrum założenia urbanistycznego kampusu. Takie uformowanie zabudowy od strony ruchliwej ulicy i torów kolejowych spowoduje naturalne wyciszenie wnętrza kwartału i wykształcenia wnętrza urbanistycznego, przestrzeni wspólnej służącej społeczności akademickiej. Taka przestrzeń potrzebna jest dla wzajemnych kontaktów studentów i profesorów. Budynek biblioteki jest kontynuacją przestrzenną budynku dydaktycznego. Intencją projektantów jest otwarcie jego czytelni na własny ogród, wydzielony z przestrzeni poprzez czworokątne arkady, które stanowią w części stykającej się z garażem i drogą ekran akustyczny dla zielonego wnętrza kampusu.
Budynek parkingu wielopoziomowego jest zlokalizowany w narożniku działki z wydzielonym dojazdem samochodowym. Taka lokalizacja umożliwia oddzielenie ruchu samochodowego i parkowania od zabudowy uczelnianej. Uważa się za właściwe takie rozmieszczenie programu, aby w granicach działki umożliwić funkcjonowanie poszczególnych elementów funkcjonalnych wzajemnie bezkolizyjnie. Takie rozmieszczenie spowoduje możliwość naturalnego etapowania budowy kampusu i podziału realizacji na: budynek dydaktyczny, bibliotekę, nadbudowę i przebudowę budynku istniejącego, dom studencki, parking wielopoziomowy. W związku z realizacją domu akademickiego proponuje się zmianę lokalizacji pomnika i przesunięcie go na mały plac między istniejącym budynkiem administracyjnym a budynkiem domu akademickiego.

2. Ulice i drogi
Projekt zakłada utrzymanie istniejących dróg i ciągów pieszych, realizując w miejscu ich przecięcia plac wejściowy do głównego budynku dydaktycznego. Wewnętrzne place i uliczki tworzą wydzieloną przestrzeń dostępną dla studentów i nauczycieli akademickich. Istniejące drogi będą miały charakter pieszojezdny i wykorzystywane mogą być zarówno dla spacerów studentów, jaki i dla potrzeb okazjonalnego transportu, ruchu specjalnego samochodów służby zdrowia i straży pożarnej. Przewiduje się w związku z realizacją budynku garażu wielopoziomowego dojazd od ulicy Robotniczej.

3. Zieleń
Jest istotnym elementem istniejącej kompozycji przestrzennej. Przewidywana rozbudowa poprzez dziedzińce, przeszklenia, świetliki otwiera się na światło i zieleń. Projekt przewiduje sanację istniejącego drzewostanu. Niezbędne przesadzenia i ewentualne wycinki w rejonie garażu wielopoziomowego winny być rekompensowane poprzez nowe nasadzenia w rejonie rekreacji. Projektowane dziedzińce zielone winny być wykorzystane na intensywne zazielenienie. Brak łączników w poziomie terenu umożliwia włączenie ich w całości w system zieleni całego zespołu. Integracja zieleni z budynkami ma za zadanie równoważyć zurbanizowaną strukturę i podnosić rangę zieleni w tworzeniu przestrzeni publicznej miasta. Zasadą jest utrzymanie istniejącej zieleni, dosadzenia i uzupełnienia zieleni będą polegać na utrzymaniu dotychczasowego charakteru zielonego wnętrza. Zieleń niska będzie miała charakter kwietnej łąki z gatunków rodzimych, użytkowanej przez studentów.
We wnętrzu budynku dydaktycznego na stropie sali dydaktycznej przewiduje się realizację tzw. zielonego dachu z nawodnieniem.

Opis koncepcji architektonicznej projektowanej zabudowy.

1. Budynek administracyjny istniejący
Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej substancji budowlanej. W celu optymalnego jej wykorzystania projekt przewiduje nadbudowę budynku istniejącego, wyposażenie go w dźwig osobowo towarowy. Wymianie podlegać będą węzły higieniczno-sanitarne, budynek zostanie wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją z odzyskiem ciepła, nastąpi częściowa wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej. Przewiduje się nadbudowę istniejącej wieży i wprowadzenie przeszklonego elementu identyfikacji wizualnej i iluminacji całego Kampusu.  Pomieszczenia piwniczne przeznaczono na funkcje towarzyszące takie jak: archiwa, zaplecze informatyczne, pomieszczenia techniczne itp.
Pomieszczenia 1 i 2 kondygnacji zajmują gabinety profesorskie z możliwością przeprowadzania seminariów z ograniczoną ilością studentów.  Projektowana nadbudowa zawiera pomieszczenia rektoratu, dziekanaty i pomieszczenia administracji szkoły. Budynek jest połączony z resztą zespołu na dwóch kondygnacjach.

2. Budynek dydaktyczny i biblioteka
Budynek główny zespołu zawiera: strefę wejścia z obsługą portiera, ochrony, szatni i monitoringu, zespół sal dydaktycznych, aulę i zespół gastronomiczny w postaci małej restauracji na parterze i bufetu dla nauczycieli akademickich na piętrze. Podstawową zasadą projektową było zaprojektowanie wszystkich sal dydaktycznych w obiekcie tak, aby posiadały dostęp światła naturalnego dziennego. Ta zasada dotyczy wszystkich pomieszczeń dydaktycznych. W zielonym patio projektuje się dach zielony na płycie żelbetowej.
Budynek biblioteki przylega bezpośrednio do budynku dydaktycznego, ale tworzy zgodnie z założeniami Inwestora osobny element funkcjonalny mogący być realizowany w terminie uzależnionym od tempa pozyskiwania środków finansowych.
Parter biblioteki zajmują pomieszczenia strefy wejścia, katalogi, szatnia i przechowywania bagaży, zespół sanitariatów, pokoje administracji. Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach zajmowane są przez katalogi, regały z książkami z zasadą wolnego dostępu; 3 i 4 kondygnacje zajmują czytelnie ze stanowiskami do czytania w kabinach i dostępem do sieci informatycznych. Budynek biblioteki jest technicznie kontynuacją budynku dydaktycznego, ma funkcjonalną możliwość połączenia z nim na wszystkich kondygnacjach co umożliwia elastyczne jej wykorzystanie.

3. Dom akademicki
Budynek trzykondygnacyjny. Na parterze znajduje się strefa wejścia z recepcją i pomieszczeniami wspólnej nauki. Na piętrach rozmieszczono poszczególne pokoje zgrupowane w dwa zespoły na każdym piętrze. Zaprojektowano pokoje jedno i dwuosobowe ze wspólną kuchnią i miejscem spożywania posiłków. Budynek będzie wyposażony w dźwig towarowo – osobowy. Przewiduje się wejście od wewnątrz kampusu.

4. Parking wielopoziomowy
Budynek wolnostojący, zbudowany na zasadzie ramp zjazdowych i wjazdowych na półpoziomach.

opis 1 2 3 4 5 6 7