polski / english

PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI
ul. Ostroroga 2/1, 60-349 Poznań

tel./fax.: +48 61 8673 703

email: pracownia@ppwk-architekci.pl
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński, 

ul Ostroroga 2/1, 60-516 Poznań, NIP 778-008-32-28; e-mail: pracownia@ppwk-architekci.pl

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług polegających na sporządzaniu dokumentacji techniczno – budowlanych zamawianych przez Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, udziału w procedurach pozyskiwania zleceń w tym w przetargach publicznych, konkursach architektonicznych i 

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, stanowisko oraz dane dedykowane do projektu jak treść uprawnień projektowych i przynależność do izb zawodowych.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także: 

1.  realizacji umów o obsługę kadrowo-płacową,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2.  prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

3.  dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Formularz kontaktowy