polski / english
Aleja Papieża Jana Pawła II w Szczecinie

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie

Konkurs w 2011r.

opis 1 2 3 4 5 6